HYUNDAI GLOVILLE

khã năng quản lý bền vững

BƯỚC 1

Nhận Báo cáo

BƯỚC 2

Điều tra

BƯỚC 3

Triệu tập Ủy ban Nhân sự

BƯỚC 4

Kỷ luật và Thông b

Các báo cáo phi đạo đức được xử lý theo thứ tự trên.

Xử lý yêu cầu kết quả
  • Số đăng ký

  • Mật khẩu

top